Din rulltrappslösning

I över 40 år har vi på JURK reparerat och renoverat rulltrappor. Idag omfattar verksamheten även svetsteknik och stålmontage.

Integritets­policy

VARFÖR EN INTEGRITETSPOLICY?

Jurkbolagen AB med dotterbolag, nedan kallat Jurk, värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Jurk.

Denna policy hjälper dig som kund/kontakt att bland annat förstå vilken slags information Jurk samlar in och hur denna används.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Ansvarig för behandling av personuppgifter inom Jurk-koncernen är respektive bolag enligt:

 • Jurkbolagen AB, org.nr. 556459-2151, Box 34, 18621 Vallentuna
 • Jurk Service AB (Rulltrappa och Svetsteknik), org.nr 556360-3272, Box 34, 18621 Vallentuna
 • Jurk Bostad AB, org.nr 556989-2937, Box 34, Vallentuna
 • Jurk Stålmontage AB, org.nr 559047-1792, Box 34 Vallentuna
 • Jurk Fastighet AB, org.nr 556417-2566, Box 34 Vallentuna

Jurk har en IT-infrastruktur där alla affärstransaktioner med tillhörande personuppgifter och databaser (”Data”) hanteras och ägs av Jurk. Jurk är således personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR OM DIG

Personuppgifter som du har lämnat till oss

Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Den information vi samlar in och lagrar är namn, personnummer, post- samt eventuell leveransadress, e-post, telefonnummer och bankkonto. Vi lagrar även uppgifter om dina köp såsom information om köpta varor/tjänster. Ovan uppgifter måste vi samla in för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig

När du beställer tjänster hos Jurk eller på annat sätt interagerar med oss kan det innebära att samlar vi in dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att kunna fastställa din identitet och uppdatera dina adressuppgifter
 • För att ge dig information om och behandla dina köp/tjänster tex orderbekräftelser, leveransinformation och supportärenden.
 • För att leverera dina köp till din angivna adress
 • Vid fakturering och bokföring
 • För att förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänster till dig
 • För att kunna besvara dina frågor
 • Kundundersökningar

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse: Jurk behandlar uppgifter om ditt köp för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen, köplagen och konsumentköplagen. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtagande till dig.

LAGLIG GRUND FÖR VÅR BEHANDLING

Behandlingen av personuppgifter sker med den lagliga grunden att Jurk ska kunna uppfylla ett avtal. Avtalet omfattar köpet i sig. Som kund/kontakt har du när som helst rätt att få dina personuppgifter raderade genom att meddela detta till Jurk, se vidare under rubriken Dina rättigheter. När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen, mervärdesskattelagen, köplagen och konsumentköplagen ställer är den rättsliga grunden för behandling en rättslig förpliktelse.

DIREKTMARKNADSFÖRING OCH PROFILERING

Jurk kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst vid kontakt med Jurk, anpassa hur du önskar att bli kontaktad.

VILKA KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbiträden) om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig. Undantag till detta görs om en kund har brutit mot våra avtalsvillkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om en myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Exempel på sådana myndigheter är skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter i berörda länder.

HUR SKYDDAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?

Jurk vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

VAR LAGRAS DINA UPPGIFTER?

Jurk lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot dig som kund. Se mer information under stycket “Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter”.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

När du lämnar dina personuppgifter till Jurk ger du medgivande till Jurk att registrera och lagra köp samt behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamål. Vi behandlar personuppgifter den tid som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt köplagen, konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i Jurk’s IT-system.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut. Du kan kontakta Jurk på adressen nedan och begära att få informationen skickad per post eller e-post. För din säkerhet skickas denna information endast till din folkbokföringsadress eller angiven e-post i vår kunddatabas. Om du anser att de personuppgifter som Jurk har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort genom att kontakta Jurk.

Jurk är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort. Som kund hos Jurk kan du när som helst återkalla eller ändra det samtycke du lämnat eller avböja vidare kommunikation. Jurk har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det krävs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart.

För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi dig kontakta oss.

KONTAKTUPPGIFTER

Jurkbolagen AB
Box 34 186 21 Vallentuna
Tel: 08-121 345 00

När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för denna hantering. Detta dokument uppdateras löpande.

Senaste revision: 2018-05-22

Kontakt  

Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta.